چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مطالب/ ديدار پروفسور مجيد سميعي دانشمند نام آور ايراني از دانشگاه علوم پزشكي تبريز                            
     
سه شنبه 11 شهريور 1393
مطالب/ پذيرش دانشجوي PhD By Research براي مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سالتحصيلي 94-93                            
     
سه شنبه 5 فروردين 1393
مطالب/ راه اندازي مجله انگليسي مشترك با همكاري كشورهاي ايران، سوئد، دانمارك و تركيه در دانشگاه علوم پزشكي ت                            
     
چهارشنبه 12 تير 1392
مطالب/ انتشار كتاب" القاء هيپوترمي خفيف بعد از ايست قلبي – مهمترين گام در احياي مغزي بيماران"                            
     
اساتيد گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي تبريز موفق به انتشار كتاب "القاء هيپوترمي خفيف بعد از ايست قلبي – مهمترين گام در احياي مغزي بيماران" شدند.

دوشنبه 13 خرداد 1392
صفحات/ واحد جشنواره پژوهشی - فرمها                            
     
يکشنبه 21 فروردين 1390