چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
  برچسب شده با رویدادهای کارآفرینی
مطالب/ ایجاد شبکه مربیان داوطلب رویدادهای کارآفرینی بنیاد ملی نخبگان استان                            
      بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی مبنی بر ایجاد شبکه مربیان رویدادهای کارآفرینی از میان سرآمدان و اساتید دانشگاهی و برگزاری دوره های آموزشی داوطلب می پذیرد
شنبه 3 تير 1396