برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت تحقیقات و فناوریResearch Vice-Chancellor

فهرست اصلی

آیین نامه شورای تحقیقات و فناوری دانشگاه

آيين نامه شوراي فناوری و تحقیقات دانشگاه

ماده 1 - تعريف – شوراي پژوهشي دانشگاه عاليترين مرجعي است كه كليه خط مشيها و امور زيربنائي پژوهشي دانشگاه (مطابق شرح وظايف) در آن شورا تدوين وتبين ميگردد.

ماده 2 – تركيب شورا- شوراي پژوهشي دانشگاه طبق اساسنامه مديريت دانشگاه ها ( مصوب ستاد انقلاب فرهنگي ) مركب ازاعضاي زيرميباشد:

 • الف- معاون پژوهشي دانشگاه

 • ب – مدير امور پژوهشي دانشگاه

 • ج - معاونين پژوهشي دانشكده هاي دانشگاه

 • د - روساي مراكزتحقيقاتي وابسته به دانشگاه كه مورد تاييد شوراي گسترش دانشگاهها ميباشند.

تبصره 1: معاون پژوهشي مركز تحقيقاتي با معرفي كتبي رئيس مركز و توافق معاون پژوهشي دانشگاه مي تواند در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه بجاي رئيس مركز شركت نموده و بيانگرنقطه نظرات مركز باشد.

هـ – دو نفر از اعضاي هيئت علمي، صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده كه از ميان چهارنفر پيشنهادي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه بوسيله رياست دانشگاه به عضويت شوراي پژوهشي دانشگاه انتخاب مي گردند.

ماده3 – ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي دانشگاه به شرح زيراست:

بند 1 : شوراي پژوهشي دانشگاه حداقل هردو هفته يكبار در محل معاونت پژوهشي دانشگاه تشكيل جلسه ميدهد.

بند 2 : رياست شوراي پژوهشي دانشگاه در كليه جلسات عادي و فوق العاده شورا با معاون پژوهشي دانشگاه است. و در غياب ايشان مدير امور پژوهشي دانشگاه عهده دار اداره جلسات ميباشد.

تبصره 2 : در موارد خاص معاون پژوهشي دانشگاه مي تواند سرپرستي جلسات را براي مدت محدودي به فرد ديگري از اعضاي شورا واگذار كند.

بند 3 :جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه با حضورنصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد وتصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد.

تبصره 3 : در مواردي كه لازم باشد ، باصلاحديد معاونت پژوهشي دانشگاه ، جلسات فوق العاده شوراي پژوهشي دانشگاه ، تشكيل خواهد شد.

بند 4 : در اولين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه از سوي معاون پژوهشي دانشگاه يك نفر بعنوان دبير جلسات انتخاب و به اعضاي شورا معرفي خواهد شد. اينفرد نبايد الزاما از اعضاي شورا باشد.

تبصره 4 : وظايف دبير شوراي پژوهشي دانشگاه موارد زير است:

 1. تنظيم برنامه كاري شورا با نظرمعاون پژوهشي دانشگاه ، مدير امور پژوهش و اعضاي شورا

 2. هماهنگي براي برگزاري جلسات شورا

 3. شركت در كليه جلسات و تهيه صورتجلسه ها

 4. پيگيري كليه اموريكه بصلاحديد شورا به وي واگذار مي شود

ماده 4 - وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه طبق اساسنامه مديريت دانشگاه ها ( مصوب ستاد انقلاب فرهنگي ) بشرح ذيل ميباشد:

الف – همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيات رئيسه دانشگاه

ب – ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه ازجمله :

 • بهبود شرايط ورفع موانع تحقيق در دانشگاه

 • هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق دردانشگاه

 • مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي وتعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل وخارج دانشگاه

 • بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور ، منطقه واستان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي

ج – تهيه وتدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق

د – بررسي وتدوين وپيشنهاد براي برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هرچه بيشتر جهان دانش

ه – پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزشي

و - تهيه وتدوين آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط

ز – بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع ميدهد

ح – تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه

ط – ترغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي به تاليف وترجمه كتب ونوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ ونشر آثار علمي

ي – پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي وپژوهشي برمبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه

ك – ارزيابي ميزان توانمندي علمي وسنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه

ل – تعيين وپيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور

م – برنامه ريزي فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي

ن – پيشنهاد اهداف وخط مشي پژوهشي دانشگاه

 

 • ویرایش شده
 • در شنبه بیستم مرداد 1397
 • توسط فاطمه ذابح جمشیدی