دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  معرفی و شرح وظایف مديريت تحقیقات و فناوری:

 پیشرفت شگرف کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه ها و اهمیت تصمیم گیری مبتنی بر تحقیق که در اولویت امور مراکز علمی و پژوهشی قرار گرفته است. روز بروز نیاز به مدیریت و اداره تحقیق منسجم، هدفمند وتخصصی تررا طلب میکند. در این راستا ماموریت مدیریت امور تحقیقات و فناوری دانشگاه در بستر سازی برای تولید ونشر علم ، ظهور خلاقیتها، کشفیات ، ابداع و نوع آوری و توانمند سازی تعریف گردیده است و در زیر گروه های ذیل درقالب سه اداره اجراء می شود .

1.     ارزشیابی و نظارت

2.     توسعه تحقیقات و هماهنگی

3.     توانمند سازی و ارائه خدمات پژوهشی
4.  انتشار علم و کاربست نتایج تحقیقات

نوشته شده در   چهارشنبه چهاردهم دي 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی