چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  سياستهاي حوزه پژوهش براي سال 1395 که در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و مورد تصويب قرار گرفته اس

معاونین محترم دانشگاه -  روسای محترم دانشکده های تابعه - روسای محترم مراکز تحقیقاتی- روسای محترم تیم های پژوهشی- رئیس محترم کمیته تحقیقات دانشجویی -

با سلام و احترام،

        باستحضار مي رساند سياستهاي حوزه پژوهش براي سال 1395  که در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و مورد تصويب قرار گرفته بشرح زير جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي گردد:

1- در مورد مبلغ تفویض اختیار به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و تیم های پژوهشی برای بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی مقرر شد:

-  جهت تصویب طرح های تحقیقاتی به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی تفویض اختیار داده می شود که  طرحهای تحقیقاتی منتج از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای  تا سقف شصت میلیون ریال و پایان نامه های دوره  PhD و دستیاری بالینی  تا سقف صدوپنجاه میلیون ریال را اقدام نمایند.

و مقرر گردید توسط دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی، و داروسازی گزارش برون داد در مورد پایان نامه های دکتری حرفه ای تهیه و به مديريت پژوهش ارایه گردد تا سقف اعتبار مورد نیاز برای دکتری حرفه ای برای هر دانشکده  معین گردد . 

ضمناً لازم است متناسب با مبلغ مصوب، برون داد مورد انتظار از مجری درخواست شود.

-  برای تیم های پژوهشی که ادامه فعالیت آنها تائید شده است ، سقف تفویض اختیار همان مبلغ چهل میلیون ریال خواهد بود و لازم است طرح های تحقیقاتی بالاتر از سقف مذکور جهت تصویب نهایی به این معاونت ارسال شوند.

2-    مبلغ تقویض اختیار به کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقاطع تحصیلی افزایش نیابد و مطابق سیاستگزاری سال 1392 و 1393 و 1394اقدام شودو تجمیع دستور العمل توسط خانم دکتر حلاج نژاد ارایه خواهد شد .

3-    سقف پرداخت کمک هزینه شرکت درکنگره دانشجویی برای کنگره های داخل کشور (خارج از تبریز)  تا 100 هزار تومان و برای کنگره های خارجی تا سقف  دو میلیون تومان ومقرر گردید برای کنگره های خارج از کشور در سال 95  اعتباری برابر 20 میلیون تومان در اختیار کمیته تحقیقات دانشجویی قرار داده شوددر ضمن شاخص های مورد نظر توسط ریاست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی تا آخر اردیبهشت ماه 95 تهیه و ارایه خواهد شد .

4-    برون ده مورد انتظار از هر طرح تحقيقاتي، به ازاي هر يک ميليون تومان، 4 امتياز (مربوط به مقالات در مجلات علمي-پژوهشي) است. امتيازات، بر اساس شاخص هاي ارزيابي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي محاسبه خواهند شد .  در صورتي كه اعتبار يك طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي (دانشگاه و مراكز تحقيقاتی) كمتر از ده ميليون ريال باشد انتظار مي رود حداقل يك مقاله در مجلات معتبر علمي پژوهشي ارائه شود.

لازم به ذکر است:

- طبق روال قبل هزینه طرح های تحقیقاتی منتج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و رزیدنتی دانشکده ها و مراکز توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پرداخت خواهد شد.(3191/4/5  مورخه 6/4/1391)

-   هزینه سایر طرح های مصوب دانشکده ها و  مراکز تحقیقاتی کماکان به عهده مراکزو دانشکده ها می باشد.

 

-   منظور از طرح مصوب طرحی است که بعد از طی کلیه مراحل بررسی ،داوری علمی و انجام اصلاحات وتصویب در شورای پژوهشی (دانشکده/دانشگاه/مرکزتحقیقات /تیم پژوهشی /کمیته تحقیقات دانشجویی)، تائید کمیته سازمانی یا  منطقه ای اخلاق و ثبت درسایت مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ، آماده تنظیم ابلاغیه می باشد.

5-    موضوع افزایش حق التحقیق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مطرح و مقرر شد میزان حق التحقیق طرح های   تحقیقاتی که تاریخ پیشنهاد آنها از اول فروردین ماه سال 1395 باشد به شرح زیر پرداخت گردد:

اعضای هیات علمی:

              - استاد     200/000 ریال                

              - دانشیار170/000 ریال

              -استادیار 150/000 ریال 

               -مربی 130/000 ريال

            - اعضای غیر هیات علمی:

- فارغ التحصیلان PhD      85/000ریال          -  دکترای عمومی و کارشناسی ارشد     65/000 ریال

-    کارشناسی                 45/000 ریال           - کمتراز کارشناسی                  30/000 ریال

      لازم به ذکر است در مورد دانشجوی فوق تخصص مقررشد چنانچه دانشجو هیات علمی باشد معادل استادیار و چنانچه غیر هیات علمی باشد مبلغ 100/000 ریال حق التحقیق در نظر گرفته شود.

6-    در طرح های تحقیقاتی که مربوط به پایان نامه تحصیلی دانشجو می باشد محدودیت  ساعت برای استاد (اساتید) راهنما لغو و برای دانشجو حداکثر صد ساعت در نظر گرفته  شود.

7-    لازم به ذکر است مصوبات شورا در مورد اساتید راهنمای دانشجویان دوره PhD  پژوهشی به شرح زیر به قوت خود باقی است:. (5/4/8943 مورخه 1392/10/23)

-    برای هر پایاننامه دوره Ph.D پژوهشی مبلغ 75 میلیون ریال در سه مرحله 25% در زمان تصویب، ، 25% در زمان ارائه گزارش پیشرفت ، 50% پس از دفاع از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه به استاد (اساتید) راهنما پرداخت شود.

-    بر این اساس مقرر شد برای استاد (اساتید) راهنما حق التحقیق تعلق نگیرد و برای دانشجو نیز صد ساعت در نظر گرفته شود.

-    سقف پایان نامه های دوره Ph.D پژوهشی که در شورای پژوهشی مراکز تحقیقات مورد تصویب قرار می گیرند و کما فی سابق  15 میلیون تومان می باشد.

-    برای محاسبه امتیاز مقاله (مقالات) ارائه شده برای هر پایان نامه 4 امتیاز به ازای هر  یک میلیون تومان ملاک ،مبلغ مصوب (تا سقف 15 میلیون تومان) خواهد بود.

8-  در مورد مشاركت مالي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در پايان نامه هاي دانشجويان دانشگاههاي غير علوم پزشكي تبريز  (آزاد، سهند و...) مقرر شد:

1-   تا سقف 2 ميليون تومان از طرف معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرداخت شود به شرطي كه از پايان نامه مربوطه ، هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکی تبریز  يك مقاله سطح يك يا دو يا سه با آدرس دانشگاه علوم پزشكي تبريز ارائه نمايد.

2- بالاتر از 2 ميليون تومان تا سقف  4ميليون تومان از طرف معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرداخت شود مشروط بر اينكه :

- با عقد تفاهم نامه مابين طرفين اقدام شود.

- هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از پايان نامه مربوطه حداقل يك مقاله سطح يك با آدرس دانشگاه علوم پزشكي تبريز ارائه نمايد.

- نفر اول و يا نويسنده مسئول مقاله منتج از پايان نامه مربوطه حتما" از دانشگاه علوم پزشكي تبريز با ذكر آدرس مربوطه  باشد.

لازم به ذكر است كه:

- پروپوزال طرح تحقيقاتي در هر كدام از موارد فوق بايد به تائيد شوراي پژوهشي محل مربوطه و كميته منطقه اي اخلاق  دانشگاه علوم پزشکی تبریز برسد.

- طرح هاي تحقيقاتي كمتر از 2 ميليون تومان نياز به داوري علمی در دانشگاه علوم پزشكي تبریز ندارند.

9- در مورد نحوه بررسی پروپوزال گرانت های تحقیقاتی مقرر شد:

-   مجریان طرح های تحقیقاتی واجد شرایط دریافت پژوهانه تحقیقاتی ، پروپوزال های مذکور را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده /مراکز تحقیقاتی مربوطه ارائه نمایند.

-   پروپوزال های مذکور نیاز به داوری علمی ندارند مگر گرنت هایی که پرداخت هزینه آنها توسط واحد گرنت دهنده منوط به  داوری علمی توسط دانشگاه باشد. .

-   پروپوزال های مذکور باید به کمیته منطقه ای اخلاق ارجاع داده شده و ارائه تایید کمیته مذکور و در صورت نیاز ارائه کد ثبت در IRCT   الزامی می باشد.

- با توجه به سیاستگزاری شورای پژوهشی دانشگاه در هر سال ، به ازای هر یک میلیون تومان برون ده مورد انتظار (مربوط به مقالات در مجلات علمی پژوهشی ) از مجری درخواست شود و در این رابطه :

-  فقط مقالات مرتبط با موضوع گرنت قابل قبول  خواهد  بود و مقالات غیر مرتبط مقبول نمی باشد.

-  مجری باید تعهد نماید که مقالات ارائه شده به عنوان برون ده حاصل از کرنت مذکور قبلا به عنوان  پایان طرح یا پایاننامه دیگری در جای دیگری ارائه نشده باشد.

-   پروپوزال های تحقیقاتی گرنت های تحقیقاتی بعد از کنترل و رعایت موارد فوق در معاونت پژوهشی دانشکده ها یا مراکز تحقیقاتی مربوطه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال شوند.

-   مقرر گردید که اگر  امتیاز حاصل از برون داد Grant  ( مقاله ) حد نصاب (4 امتیازبه ازای هر ده میلیون ریال) مربوطه را تکمیل نکند ، مبلغ ناظر به کمبود امتیاز توسط مجری محترم طرح به حساب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عودت داده شود سپس پایان کار برای طرح تحقیقاتی مورد نظر صادر خواهد شد.

 

10-    در مورد عدم انتشار مقاله از داده های مربوط به پایان نامه در زمان مناسب مقرر  شد اگر مجری تا یکسال بعد از اتمام طرح ، داده های مربوط به پایان نامه را بصورت مقاله منتشر نکند و دلیل آن موجه نباشد همکاران اصلی طرح می توانند با اجازه کتبی شورای پژوهشی محل مربوطه اقدام به انتشار داده ها  نمایند.

11-    برای تشویق افراد برای چاپ مقالات در مجلات با کیفیت بالا جهت تسویه حساب طرح های تحقیقاتی  مقرر شد :

      - برای تسویه حساب مالی طرح های تحقیقاتی ، مقالات مروری ( review ) مرتبط با طرح تحقیقاتی می تواند مورد محاسبه قرار گیرند.

-       ملاک محاسبه امتیاز برای تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی  برای مقالات با IF  بالاتر و مساوی با 2 مطابق فرمول( 2*(IF ) + پایه ) خواهد بود.

-       -برای مقالات با IF  پایین تراز 2  مطابق فرمول( IF  *2 + پایه  ) محاسبه انجام خواهد شد.

12-    در مورد مقالات منتج از پایان نامه های مقاطع مختلف و اجازه برای دفاع مقرر شد:

-  در دوره Ph.D آموزشی:  

1- ارائه دو مقاله original  (ISI )    یا  Q1-SJR منتج از پایان نامه شرط لازم می باشد.

   2- مقاله دوم می تواند به صورت یک مقاله مروری ISI یا  Q1-SJR منتج از پایان نامه و یا منتشره در مجلات Pubmed دانشگاه علوم پزشکی تبریز  بدون شرط IF ارائه شود.

-  در دوره Ph.D پژوهشی :

1- ارایه سه مقاله original  (ISI )    یا   Q1-SJR منتج از پایان نامه شرط لازم می باشد.

2. مقاله سوم می تواند به صورت یک مقاله مروری ISI یا  Q1-SJR منتج از پایان نامه و یا منتشره در مجلات Pubmed دانشگاه علوم پزشکی تبریز  بدون شرط IF ارائه شود.

- در دوره کارشناسی ارشد :

1) در صورتی که پایان نامه بدون حمایت مالی معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه و مراکز تحقيقاتي وابسته دانشگاه انجام گيرد:

الف) ارسال مقاله (Submission) Original و یا Review از اهداف پایان نامه برای مجلات علمی پژوهشي داخل و يا خارج قبل از دفاع اجباری است. در این حالت حداکثر نمره پایان نامه 18 خواهد شد.

ب) چاپ و یا پذیرش مقاله Original و یا Review از اهداف پایان نامه اختیاری است. در این حالت نمره به شرح زير خواهد بود:

1- ب) اگر مقاله در مجلات نمايه شده در ISI ، PubMed و یا Scopus باشد، نمره از 20.

2- ب) اگر مقاله در مجلات نمايه شده در ساير نمايه ها باشد، نمره از 19 در نظر گرفته خواهد شد.

2) در صورتی که پایان نامه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و يا مراکز تحقيقاتي وابسته دانشگاه انجام گيرد:

الف) اگر پایان نامه در قالب طرح کاربردی مورد تایید شورای فناوری دانشگاه و با جذب حداقل صد میلیون ریال گرنت خارج دانشگاهی صورت گرفته باشد، نیازی به چاپ يا پذيرش مقاله جهت دفاع ندارد. در این حالت نمره پايان نامه از 20 در نظر گرفته خواهد شد.

ب) در مورد پایان نامه های غیر کار بردی، پذیرش و یا چاپ مقاله Original  ویا Review مرتبط با پایان نامه در مجلات نمايه شده در ISI ، PubMed و یا Scopus از اهداف پایان نامه برای دفاع ضروری است. در این حالت نحوه امتیازدهی به شرح جدول زیر خواهد بود :

ردیف

 

سقف نمره

1

پذیرش و یا چاپ مقاله درمجلات نمايه شده در: ISI ، PubMed دانشگاه و یا چارک اول SJR (Q1 ) .

20

2

پذیرش و یا چاپ مقاله درمجلات نمايه شده در:  Scopus و یا PubMed خارج دانشگاه.

18

3

وجود حداقل یک نویسنده مقاله با Affiliation   مربوط به دانشگاه یا مراکز علمی تحقیقاتی بین المللی خارج از کشور در مقاله پذیرش و يا چاپ شده درمجلات نمايه شده در  Scopusو یا  PubMed .

20

4

پایان نامه غیر کاربردی با پذیرش و چاپ مقاله درمجلات نمايه شده در Scopus یا PubMed که موفق به اخذ گرنت صد میلیون ریال خارج از دانشگاه شود.

20

 

ج) در صورت عدم ارایه خروجی های مورد انتظار اشاره شده در بند های الف و ب ماده 2، دانشجویان کارشناسی ارشد با رعایت شرایط زیر می توانند دفاع نمایند:

الف) درخواست کتبی استاد راهنما برای دفاع.

ب) عودت کل مبلغ دریافتی بابت پایان نامه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.

با عودت کل مبلغ دريافتی بابت پایان نامه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، پايان نامه مشمول ماده 1 شده و معيار ارزيابی و امتياز دهي آن بر اساس  بندهای الف و ب ماده 1 خواهد بود. لازم به ذکر است پس از تسویه حساب در صورتیکه مقاله مورد انتظار چاپ گردد مبلغ تسویه شده قابل عودت نمی باشد.

13- ضمن تاکید بر لزوم اجرای تمام بندهای نامه مشترک معاونین محترم آموزشی، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (2422/500/د مورخ 1393/09/02) مجددا" بر ارجاع تمام پژوهش های دانشگاه های علوم پزشکی از جمله پایان نامه های تمام مقاطع  به کمیته منطقه ای اخلاق و نیز لزوم دفاع از پایان نامه ها در تمام مقاطع تاکید می شود.

14- در مورد طرحهای تحقیقاتی مربوط به  معاونت های دانشگاه و غیر پایان نامه ای  مقرر شد معاونت های مربوطه طرحهای تحقیقاتی خود را به مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع طرح و ترجیحاً به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت کشوری  ارائه نمایند. با توجه به اینکه اکثر این طرحها بهبود فرآیند می باشد ارائه تایید معاونت مربوطه مبنی بر کاربردی بودن طرح جهت برون ده مورد انتظار کافی می باشد.

15- دانشجویانی که مجری طرح تحقیقاتی غیر پایان نامه  از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی هستند در صورت عدم ارائه خروجی مورد تعهد از طرح تحقیقاتی ( مانند گزارش نهایی تایید شده و / یا مقاله علمی ) جهت تسویه حساب موظف به عودت مبلغ دریافتی از طرح تحقیقاتی می باشند .

16- در صورت  انعقاد معاهده و تفاهم نامه  توسط مراکز تحقیقاتی و حقوقی دانشگاه با موسسات علمی و پژوهشی معتبر خارج کشور ، مقرر گردید بصورت موردی توسط شورای پژوهش بررسی و گرنتی برای آن مرکز یا فرد مربوطه در نظر گرفته شود.

17- در صورتیکه یکی از محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز کارتحقیقاتی مشترک با محققین دانشگاههای خارجی داشته باشد متناسب با میزان و سطح مشارکت طرف خارجی با نظر شورای پژوهش  گرنت به محقق دانشگاه علوم پزشکی تبریز اختصاص خواهد یافت.

18- با توجه به مشکلات ایجاد شده در مورد مجری بودن دانشجویان مهمان ،مقرر گردید در تصویب طرحها ی تحقیقاتی دانشجویی ، دانشجویان مهمان نمی توانند  مجری طرح تحقیقاتی دانشجویی  باشند.

19- مقرر گردید پایان نامه های  دانشجویان دوره های دکترای عمومی در قالب طرح تحقیقاتی  تا سقف شصت میلیون ریال پس از تامین اعتبار در سال 95 توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مورد حمایت قرار بگیرند، به شرطی که به ازای هر ده میلیون ریال 4 امتیاز بصورت انتشارمقاله در Pub med , ISI و یا SCOPUS  ارائه  گردد.  بدیهی است اجازه دفاع منوط به ارائه  خروجی های مورد نظر است در غیر این صورت  استاد راهنما متعهد می شود تا 12 ماه بعد از دفاع در صورتیکه مقاله ارایه نشود مبلغ دریافتی از بابت طرح تحقیقاتی از حقوق و مزایای استاد راهنما کسر گردد ، این مصوبه به شرطی قابل اجرا است که معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی فرم تاییدیه تعهد نامه کسر حقوق در این ارتباط را از اداره حقوقی دانشگاه ارایه نماید .

20- مقرر گردید در پایان نامه ها یی که  Paper based  تدوین می شوند موارد ذیل رعایت گردد :

الف) مقالات ارائه شده تمام اهداف پایان نامه را پوشش دهند.

ب) فصل اول بصورت انگلیسی بیانگر اهداف و بیان مسئله باشد

ج) در فصل فارسی حتما بخش های " اهداف ، بیان مسئله ، مقدمه ، مواد و روشها ، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و..."  بصورت خلاصه ارایه گردد و حداقل 30% پایان نامه را در بر بگیرد .

د) نگارش پایان نامه به شکل  مذکور برای دانشجویان مقاطع تحصیلات  تکمیلی و دستیاری منوط به  ارائه پذیرش حداقل 3 عنوان مقاله منتج از رساله است .

21- پیشنهاد  معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت به شماره 8201/د/5 مورخه 95/02/15در مورد تغییر عنوان در فرم پرو پوزال های طرح های تحقیقاتی از پرسشنامه طرح تحقیقاتی به عنوان طرح مقدماتی تحقیق "  proposal "  مطرح و با توجه به صورتجلسه 703 مورخه 94/06/17 که تصویب نهایی  منوط به ارایه پیشنهاد دانشکدها و مراکز شده  بود پس از بحث و بررسی عنوان " طرح پیشنهادی تحقیق" تصویب نهایی قرار گرفت.

گيرندگان رونوشت:‌

1-مديريت محترم پژوهش 2- مدير محترم روابط بين الملل و كنگره و سمينارها  3- مدیریت محترم توسعه فناوری سلامت   4- مدیریت محترم امور نشر  5- رئیس محترم امور مالی تحقیقات و فناوری دانشگاه 6- سركار خانم جمشيدي جهت بارگذاری در سايت معاونت پژوهشي


نوشته شده در   پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی