دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  مصوبات شوراي سياستگزاري معاونت پژوهشي دانشگاه در سال 1393

1-  موضوع مبلغ تفویض اختیار به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و تیم های پژوهشی برای بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی مطرح و مقرر شد:

-  تفویض تصویب طرح های تحقیقاتی به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در چارچوب سقف تعیین شده طرحهای تحقیقاتی. (برای کارشناسی ارشد شصت میلیون ریال و PhD صدوپنجاه میلیون ریال)

ضمناً لازم است متناسب با مبلغ مصوب برون ده مورد انتظار از مجری درخواست شود.

-  برای تیم های پژوهشی سقف تفویض اختیار همان مبلغ چهل میلیون ریال خواهد بود و لازم است طرح های تحقیقاتی بالاتر از سقف مذکور جهت تصویب نهایی به این معاونت ارسال شوند.

2-    موضوع افزایش حق التحقیق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مطرح و مقرر شد میزان حق التحقیق طرح های   تحقیقاتی که تاریخ پیشنهاد آنها از اول فروردین ماه سال 1393 باشد به شرح زیر پرداخت گردد:

اعضای هیات علمی:

                      -  استاد                         180/000 ریال

-      دانشیار                    160/000 ریال

-      استادیار                   140/000ریال

-      مربی                       120/000 ریال

اعضای غیر هیات علمی:

-      فارغ التحصیلان 80/000                    PhD  ریال    

-      دکترای عمومی و کارشناسی ارشد       60/000ریال

-      کارشناسی                                        40/000 ریال

-      کمتراز کارشناسی                              25/000ریال

3-  در طرح های تحقیقاتی که مربوط به پایان نامه تحصیلی دانشجو می باشد محدودیت ساعت برای استاد (اساتید) راهنما لغو و برای دانشجو حداکثر صد ساعت در نظر گرفته شود.

4-  لازم به ذکر است مصوبات شورا در مورد اساتید راهنمای دانشجویان دوره PhD  پژوهشی به قوت خود باقی است. (8943/4/5 مورخه 23/10/1392)

 

5-  رعایت سهمیه اساتید راهنمای پایان نامه ها طبق مصوبات قبلی به قوت خود باقی است.

6-  در طرح های تحقیقاتی منتج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و رزیدنتی چندمرکزی داخل دانشگاه (دانشکده ها و مراکز) لازم است جهت تسهیل در امور و جلوگیری از موازی کاری ابلاغیه فقط در  یک مرکز تنظیم  و جهت پرداخت به این معاونت ارسال شود.

7-   پیرو نامه این معاونت در مورد فرم تعهدات مجری (11760/4/5 مورخه 14/12/1391) مجددا" بر این نکته تاکید می شود که در مورد پايان نامه هاي دانشجویان دانشگاههاي ديگر (آزاد، سهند و ...) با شرط رعايت موارد زير باید حداقل 50% هزينه پايان نامه را دانشگاه مربوطه و حداکثر 50% را معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبريز مشارکت نمايد:

-      حداقل يک نفر از اساتيد دانشگاه علوم پزشکي تبريز استاد راهنمای پایان نامه باشد .

-      نفر اول يا نويسنده مسئول مقاله حتماً از دانشگاه علوم پزشکي تبريز  با ذکر آدرس مربوطه باشد.

-      به ازاي هر ده ميليون ريال امتياز لازم (بر اساس سیاستگزاری سالانه)  بر اساس شاخصهاي پژوهشي موجود کسب گردد.

8-  توافقنامه همکاری برای اجرای پایان نامه های مشترک با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که در ششصدوشصت و چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است جهت اجرا ارسال می گردد.(پیوست)

9-  موضوع تفویض اختیار به کمیته تحقیقات دانشجویی مطرح و مقرر شد:

-    مبلغ تفویض اختیار به کمیته  تحقیقات دانشجویی به تفکبک مقاطع تحصیلی مطرح و مقرر شد افزایش نیابد و مطابق سیاستگزاری سال 1392 اقدام شود.

-  دانشجويان مقطع کارشناسي                                              15/000/000 ريال

-  دانشجويان مقطع دکترای عمومی و کارشناسي ارشد                    20/000/000 ريال

-  دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي و فوق تخصصي و PhD         25/000/000  ريال

-  برای دانشجویان سطح یک طبق تعریف آیین نامه دانشجویان برگزیده ، سقف تفویض اختیار دو برابر در نظر گرفته شود.

-  در صورتی که طرحهای تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی منجر به مقاله شود میزان جایزه، مقاله ،دو برابر در نظر گرفته شود و جایزه به مجری طرح پرداخت خواهد شد.

-  در طول تحصیل دانشجو هم زمان نمی تواند مجری بیش از یک طرح تحقیقاتی باشد.

-    برای دانشجویان کارشناسی ارشد، PhD و رزیدنتی چنانچه بخواهند مجری طرح تحقیقاتی باشند اجازه استاد راهنما لازم می باشد.

10- برون ده مورد انتظار از هر طرح تحققاتی به ازای هر یک میلیون تومان، 4 امتیاز (مربوط به مقالات در مجلات علمی- پژوهشی) است امتیازات بر اساس شاخص های ارزیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه خواهد شد در صورتی که اعتبار یک طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی (دانشگاه و مراکز تحقیقاتی) کمتر از ده میلیون ریال باشد انتظار می رود حداقل یک مقاله در مجلات معتبر علمی- پژوهشی ارائه شود

تبصره : پرسشنامه  طرح هاي تحقيقاتي كه از اول فروردین ماه سال 1391 مورد تصويب قرار گرفته اند مشمول اين ماده خواهند بود.

لازم به ذکر است:

-    طبق روال قبل هزینه کلیه طرح های تحقیقاتی مصوب دانشکده ها و طرح های تحقیقاتی منتج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و رزیدنتی دانشکده ها و مراکز توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پرداخت خواهد شد.(3191/4/5  مورخه 6/4/1391)

-   هزینه کلیه طرح های مصوب مراکز تحقیقاتی کماکان به عهده مراکز می باشد.

-   منظور از طرح مصوب طرحی است که بعد از طی کلیه مراحل بررسی ،داوری علمی و انجام اصلاحات وتصویب در شورای پژوهشی (دانشکده/دانشگاه/مرکزتحقیقات /تیم پژوهشی /کمیته تحقیقات دانشجویی) و در صورت لزوم تائید کمیته منطقه ای اخلاق ، ثبت درسایت مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ، آماده تنظیم ابلاغیه می باشد.

11-     در مورد جایزه مقالات ، آیین نامه جدید نحوه تشویق مقالات علمی مورد تصویب قرار گرفته و مقرر گردید از اول سال 1393 اجرا شود. ضمنا" مقرر شد پرداخت یکپارچه جایزه مقالات طبق روال سال قبل ادامه یابد. (جلسه 651 شورای پژوهشی دانشگاه).

12- در مورد پرداخت حق عضویت به اعضای هیات علمی در مجامع بین المللی و سفارش کتب و مجلات علمی مقرر گردید هزینه ای پرداخت نگردد.

13-    موضوع تسهیلات شرکت اعضای هیات علمی در کنگره های داخلی مطرح و مقرر شد به شرط سخنرانی و یکبار در سال پول بلیط تا سقف پانصد هزار تومان پرداخت شود.

14- مساعدت مالی برای برگزاری همایش های داخلی صد میلیون ریال و برای همایش های بین المللی سیصد میلیون ریال خواهد بود
نوشته شده در   چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط