دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  مصوبات شوراي سياستگزاري معاونت پژوهشي دانشگاه در سال 1391


1-  
 موضوع افزايش حق التحقيق اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي مطرح و مقرر شد حق التحقيق طرحهاي تحقيقاتي که تاريخ پيشنهاد آنها از اول فروردين ماه 1391 باشد بشرح زير پرداخت گردد:

 اعضاي هيات علمي :

-  استاد        160/000  ريال

-  دانشيار     140/000  ريال

 

                   -   استاديار         120/000  ريال

            -     مربي           100/000  ريال

 

اعضاي غير هيات علمي:

- فارغ التحصیلان PHD 
                                                   70/000 ریال
- 
دکتراي عمومي و کارشناسي ارشد         50/000 ريال

-  کارشناسي                                       35/000 ريال

-  کمتر از کارشناسي                            20/000  ريال

2-   موضوع مبلغ تفويض اختيار به مرکز تحقيقات دانشجويي به تفکيک مقاطع تحصيلي مطرح و به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:

-  دانشجويان مقطع کارشناسي                                      15/000/000ريال

-  دانشجويان مقطع دکترای عمومی و کارشناسي ارشد         20/000/000 ريال

-  دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي و فوق تخصصي و PHD    
25/000/000  ريال

تبصره : پيرو مصوبه 544 مين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در صورتيکه مجريان طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده از مرکز تحقيقات دانشجويي، دانشجويان عضو فعال دفتر استعدادهاي درخشان باشند، سقف تفويض اختيار 50% بيش از مبالغ فوق خواهد بود.

3- برون ده مورد انتظار از هر طرح تحقيقاتي، به ازاي هر يک ميليون تومان، 6 امتياز (مربوط به مقالات در مجلات علمي-پژوهشي) است. امتيازات، بر اساس شاخص هاي ارزيابي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي محاسبه خواهند شد در صورتي كه اعتبار يك طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي (دانشگاه و مراكز تحقيقات) كمتر از ده ميليون ريال باشد انتظار مي رود حداقل يك مقاله در مجلات معتبر علمي پژوهشي ارائه شود .       

تبصره : پرسشنامه  طرح هاي تحقيقاتي كه از اول فروردین ماه سال 1391 مورد تصويب قرار گيرئد مشمول اين ماده خواهند بود..

4-     موضوع مبلغ تفويض اختيار به دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي دانشگاه براي بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي مطرح و مقرر شد تا مبلغ صد ميليون ريال در مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها تصویب و بیش از آن به معاونت تحقیقات و فناوری ارجاع شود و این مبلغ در سال 1391 افزايش نيابد.

5-     ميزان جايزه مقالات در سال 1391 همان سياست هاي سال 1390 می باشد.

6-     در تسويه حساب طرح هاي تحقيقاتي ، نحوه امتياز مقالاتي که در مجلات انگليسي زبان دانشگاه ( تا 6 شماره) چاپ مي شوند همانند مقالات سطح يک (25 امتياز ) در نظر گرفته خواهند شد.

7-     با توجه به اهميت ذکر پايان نامه دانشجويي در مقالات منتج از پايان نامه هاي دانشجويي در ارزشيابي کميته تحقيقات دانشجويي ، لازم است :

-         مقالات از طريق دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي جهت دريافت جايزه ارسال شوند و شخصاً ارسال نگردند.

 

-         پرداخت جايزه مقالات منتج از پايان نامه هاي تحقيقاتي از اول تير ماه 1391 منوط به قيد 2 نکته  زير مي باشد:

-            در متن مقاله در قسمت Acknowledgment قيد گردد که اين مقاله منتج از پايان نامه دانشجويي بوده و شماره پايان نامه ذکر شود.(5/4/5198 مورخه 89/07/17)

-  در قسمت affiliation نام کميته تحقيقات دانشجويي ذکر شود. (مصوبه 615 مورخه 90/07/05)

8-     موضوع بازنگري شاخص هاي انتخاب پژوهشگران و واحدهاي برتر در جشنواره پژوهشي دانشگاه مطرح و بعد از بحث و بررسي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:

-     در ارتباط با نحوه امتيازدهي به شاخص ((تاليف و ترجمه)) در فرمهاي جشنواره پژوهشي مقرر گرديد پس از تعيين امتياز براي اين شاخص، توزيع امتياز بين نويسندگان و مولفان براساس آيين نامه ارتقا صورت گيرد. در همين راستا مقرر گرديد حداقل 5 رفرانس مربوط به موضوع از مجموع مولفها  در بخش منابع وجود داشته باشد.

-         در ارتباط با شاخص ((مقالات)) در فرمهاي جشنواره پژوهشي مقرر گرديد:

      الف) برای مقالات ISC 15 امتياز تعلق می گيرد.

      ب) برای مقالات چاپ شده در مجلات انگليسي زبان دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيز 25 امتياز در نظر گرفته می شود.

            ج) به منظور هدايت شاخص هاي ارزشيابي در جشنواره پژوهشي به سمت شاخص هاي کيفي در قسمت ((مقالات)) مقرر گرديد مجموع IF هاي مقالات ارائه شده در سال ارزشيابي، محاسبه و در 5 ضرب گرديده و امتياز به دست آمده با لحاظ ضرايب مربوط به نوع مقالات، به مجموع امتياز کسب شده از بخش مقالات اضافه گردد.

          د) مقرر گرديد امتياز محاسبه شده براي مقالات چاپ شده، بين نويسنده اول و نويسنده مسئول بطور مساوي توزيع گردد.

            هـ) در ارتباط با مقالاتي که دو نفر نويسنده مسئول داشته باشد اولين نويسنده که در بخش آدرس الکترونيکي به آدرس الکترونيکي آن اشاره شده است بعنوان نويسنده اول در نظر گرفته شود.

- در ارزشيابي دانشکده،گروه، طرح و حتي پژوهشگر برتر درج نام دانشگاه علوم پزشکي تبريز در مستندات پژوهشي الزامي بوده و در صورتيکه مستندات ارائه شده امتيازي براي دانشگاه نداشته باشد براي فرد/گروه و دانشکده نيز امتياز محسوب نخواهد گرديد.

-         در ارتباط با امتياز دهي شاخص گرنت مقرر گرديد تا سقف صد ميليون تومان به ازاي هر يک ميليون تومان يک امتياز تعلق گيرد. در صورتيکه مبلغ گرنت دريافت شده بالاتر از صد ميليون تومان باشد براي مابه التفاوت بالاتر از صد ميليون تومان به ازاي هر ميليون تومان 5/0 امتياز تعلق خواهد گرفت.

- مجموع امتيازاتي که از گرنت کسب خواهد گرديد حداکثر تا سقف 30 درصد کل امتياز پژوهشي مکتسبه از مجموع شاخص هاي پژوهشي خواهد بود.

تبصره : در صورتيکه گرنت اخذ شده از وزارت بهداشت باشد نصف امتيازات فوق تعلق خواهد گرفت.

- موارد ذکر شده در بندهای فوق در امتیازدهی محقق برتر ،دانشکده برتر و گروه برتر نیز در نظر گرفته خواهد شد.

- مقرر گرديد در جشنواره پژوهشي کف امتياز براي مربي 70 ، براي نفر اول 120 و براي نفر دوم 100 امتياز در نظر گرفته شود.

- موضوع انتخاب مقاله برتر دانشگاه بعنوان يکي از بخشهاي رقابتي جشنواره پژوهشي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد مبلغ يک ميليون تومان بعنوان جايزه مقاله برتر در نظر گرفته شود و نيز مقرر گرديد شاخصهاي مربوطه همانند شاخص هاي تعيين مقاله برتر در جشنواره رازي باشد.

-  شاخص citation نيز جزء یکی از شاخص هاي انتخاب پژوهشگر برتر جشنواره پژوهشي در نظر گرفته شده و نحوه محاسبه آن به شرح ذيل خواهد بود:

  تعداد ارجاعات به مقالات سه سال گذشته محقق اعم از مجلات و کتب، در سال ارزشيابي ضرب در 2 تا سقف صد امتياز


نوشته شده در   چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط