دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  مصوبات شوراي سياستگزاري معاونت پژوهشي دانشگاه در سال1390


باستحضار مي رساند سياستهاي جديد و يا تغيير يافته حوزه پژوهش براي سال 90 که در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و مورد تصويب قرار گرفته بشرح زير جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي گردد:

1- موضوع افزايش حق التحقيق اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي مطرح و مقرر شد حق الزحمه طرحهاي تحقيقاتي که تاريخ پيشنهاد آنها از اول فروردين ماه 1390 باشد بشرح زير پرداخت گردد:

1- اعضاي هيات علمي:

- استاد /000/50 ريال

- دانشيار /000/45 ريال

- استاديار /000/40 ريال

- مربي /000/35 ريال

2- اعضاي غير هيات علمي:

- فارغ التحصيلان Ph.D /000/35ريال

- دکتراي عمومي و کارشناسي ارشد /000/27 ريال

- کارشناسي /000/20 ريال

- کمتر از کارشناسي /000/10 ريال

2- موضوع مبلغ تفويض اختيار به مرکز تحقيقات دانشجويي به تفکيک مقاطع تحصيلي مطرح و به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:

- دانشجويان مقطع کارشناسي /000/000/12 ريال

- دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد /000/000/15 ريال

- دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي و فوق تخصصي و Ph.D /000/000/20     2 ريال

ضمناً مقرر شد براي طرحهاي تحقيقاتي که مجري آنها دانشجويان مقطع کارشناسي مي باشند ارائه گزارش نهايي کافي بوده ولي براي مقطع کارشناسي ارشد و مقطع دکتري تخصصي و فوق تخصصي و Ph.D متناسب با مبلغ طرح مقاله ارائه شود (بازاء هر ده ميليون ريال مقاله 7 امتيازي)

3- با توجه به تفويض اختيار به دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه براي بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي تا مبلغ صد ميليون ريال ، مقرر شد چنانچه هزينه پروپوزال، بيشتر از مبلغ مذکور باشد داوري علمي و تائيد علمي آن در دانشكده /مركز تحقيقات انجام گرفته و جهت بررسي و تصويب نهايي آن در شوراي پژوهشي دانشگاه به اين معاونت ارسال شود .

لازم به ذكر است:

- پس از تصويب طرح هاي فوق ، قرارداد در دانشكده /مركز تحقيقات بسته خواهد شد.

- در مورد وسايل و مواد مصرفي كه هزينه آنها بيش از پنج ميليون ريال باشد ارائه پيش فاكتور (توسط مجري محترم) ضروري مي باشد.

تبصره: در مورد طرح هاي تحقيقاتي مشترك با ساير موسسات (خارج از دانشگاه علوم پزشكي تبريز) سهم دانشگاه علوم پزشكي از كل هزينه طرح ملاك عمل خواهد بود.

4- موضوع پيگيري (Follow up ) طرحهاي مصوب مطرح و مقرر شد :

- تا زماني که گزارش نهايي و برون ده ( (output طرح ارائه نشده باشد پرونده طرح مفتوح خواهد بود.

- چنانچه طرح در موعد مقرر تمام نشود براي انجام تعهدات به مجري يکسال فرصت داده مي شود تا گزارش را به همراه مقاله ارائه دهد و چنانچه در اين مدت برون ده ( (output لازم ارائه نشود متناسب با ميزان عدم انجام تعهدات ، مجري محترم موظف به عودت مبلغ مربوطه خواهد بود.

لازم به ذكر است مبناي محاسبه تعهدات مجري محترم مجموع هزينه اعتبار طرح ها و تعهدات مربوط به 2 طرح اتمام يافته اخير همراه با طرح مورد نظر خواهد بود.

5- موضوع تسويه حساب مقالات منتج از طرحهاي تحقيقاتي مطرح و مقرر شد:

- هر مقاله اي که در مجلات خارجي زبان دانشگاه علوم پزشکي تبريز چاپ شود (تا 6 شماره) از نظر جايزه معادل جايزه مقالات ISI بدون IF (پانصد هزار تومان) خواهد بود.

- در مورد پايان نامه هاي دوره Ph.D ، حداکثر يکي از دو مقاله از مقالات مورد نياز براي دفاع از پاياننامه مي تواند مربوط به مجلات بين المللي خود دانشگاه باشد. ولي در مورد طرح تحقيقاتي بايد متناسب با اعتبار طرح، امتيازات لازم از مجلات را تامين کند.

6- دانشجو نمي تواند استاد راهنما يا مشاور پايان نامه هاي ديگر باشد و در صورتي مي تواند در طرح هاي تحقيقاتي ديگران بعنوان همکار فعاليت نمايند که با استاد راهنماي خود (در مورد دانشجويان Ph.D by research ) ويا با مدير گروه مربوطه (در مورد دانشجويان ديگر ( (by course ) هماهنگي هاي لازم به عمل آمده باشد.

7- در ارتباط با نويسندگاني که مقالات آنها در مجلات بين المللي دانشگاه علوم پزشکي تبريز چاپ مي شود مقرر گرديد به مقالاتي که طي دو سال پس از انتشار حداقل 5 بار Citation داشته باشند از ميان آنها به بالاترين آن مبلغ سه تا پنج هزار دلار جايزه (Award) تعلق گيرد.

8- مقرر شد مقاله برتر در هفته پژوهش ارزشيابي و مورد تشويق قرار گيرد و شاخص هاي مربوطه به شرح زير مورد تصويب قرار گرفتند:

- مقالاتي در مسابقه شرکت داده شوند که خود متقاضي يا نفر اول باشد يا نويسنده رابط.

- مقالاتي مورد بررسي قرار گيرند که ISI بوده و داراي IF باشد (Pubmed,ISI )

- امتياز مقالات Short Communication , Case report در ضرب شود.

- امتياز مقالات متاآناليز و Systematic review در 4/1 ضرب شود.

- جايزه مقاله برتر /000/000/10 ( يک ميليون تومان) در نظر گرفته شد.

9- موضوع حداقل امتياز لازم براي شرکت مربيان و دانشجويان و کارمندان (ستادي و غير ستادي) در هفته پژوهش مطرح و بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت:

- حداقل امتياز لازم براي شرکت مربي در جشنواره هفته پژوهش 70 امتياز

- حداقل امتياز لازم براي شرکت دانشجويان Ph.D و دستياران تخصصي 50 امتياز

- حداقل امتياز لازم براي شرکت دانشجويان دکتري عمومي و کارشناسي ارشد 30 امتياز

- حداقل امتياز لازم براي شرکت دانشجويان کارشناسي 10 امتياز

- حداقل امتياز لازم براي شرکت  کارمند ستادي 10 امتياز

- حداقل امتياز لازم براي شرکت  کارمند غير ستادي 30 امتياز

10- مقرر شد شاخص H-Index بعنوان يکي از شاخص هاي انتخاب محقق برتر در نظر گرفته شود و امتياز آن بصورت زير محاسبه خواهد شد: امتياز محقق براي اين شاخص = 2 * H-Index

11- موضوع محاسبه امتياز انتخاب دانشکده برتر در هفته پژوهش مطرح و مقرر شد در محاسبه امتياز دانشکده، امتياز هر دانشکده به تعداد اعضاي هيات علمي (بدون اعضاي هيات علمي متعهدين خدمت) تقسيم شود. و در اين رابطه آمار متعهدين خدمت از معاونت آموزشي درخواست شود.

12- با توجه به نقش IT در ارزشيابي دانشگاه مقرر شد اين آيتم نيز در هفته پژوهش به شرح زير مورد ارزشيابي و تشويق قرار گيرد:

- دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي آخر مهر ماه و بر اساس زمان بندي ارائه شده توسط مديريت آمار و اطلاع رساني اين معاونت، زير نظر معاون پژوهشي دانشكده و يا رئيس مركز تحقيقاتي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

- حداقل امتياز لازم براي شرکت در رتبه بندي 700 و سقف امتيازات 1000 مي باشد .كسب حداقل امتياز (614 امتیاز از موارد ستاره دار+ 86 امتیاز از موارد دیگر ) جهت شركت در رتبه بندي الزامي مي باشد و اگر واحدي براي آيتم هاي كليدي حداقل هاي لازم را رعايت نكند متناسب با آن امكانات اينترنتي آن واحد محدود خواهد شد.

- ارزيابي در دو قسمت امكانات عمومي و سخت افزاري و امكانات نرم افزاري انجام خواهد گرفت كه شاخص هاي مربوط به انتخاب واحد برتر دانشگاه از نظر IT به پيوست ارسال مي گردد.

- براي واحد دانشگاهي رتبه اول 15 ميليون تومان جایزه در نظر گرفته شد.

- براي واحد دانشگاهي رتبه دوم 10 ميليون تومان جایزه در نظر گرفته شد.

- براي واحد دانشگاهي رتبه سوم 5 ميليون تومان جایزه در نظر گرفته شد.

13- مقرر شد در هفته پژوهش، كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده ها مورد ارزيابي قرار گرفته و به كميته برتر مبلغ پنج ميليون تومان جايزه در نظر گرفته شد كه شاخص هاي مربوطه متعاقبا" اعلام خواهد شد.


نوشته شده در   چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط