دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  مصوبات شوراي سياستگزاري معاونت پژوهشي دانشگاه در سال 1389

1- موضوع افزايش حق التحقيق اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي مطرح و مقرر شد ميزان حق الزحمه سال 88 ثابت بماند.

2- موضوع مبلغ تفويض اختيار به دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه براي بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي مطرح و مقرر شد :

1-2- در مورد دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي ، داوري و تصويب نهائي پروپوزال هائي که سقف اعتباري آنها تا مبلغ صد ميلیون ريال باشد، به عهده دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي خواهد بود. چنانچه هزينه پروپوزال، بيشتر از مبلغ مذکور باشد، بعد از طي مراحل داوري علمي و تائيد علمي آن در دانشكده /مركز تحقيقات ، بررسي و تصويب نهايي آن در شوراي پژوهشي دانشگاه صورت خواهد پذيرفت.

تبصره: در مورد طرح هاي تحقيقاتي مشترك با ساير موسسات (خارج از دانشگاه علوم پزشكي تبريز) سهم دانشگاه علوم پزشكي از كل هزينه طرح ملاك عمل خواهد بود.

2-2- در مورد مركز تحقيقات دانشجويي به تفکيک مقاطع مختلف تحصيلي به شرح زير مي باشد:

- دانشجويان مقطع کارشناسي / 10٫000٫000 ريال

- دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد /12٫000٫000 ريال

- دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي و فوق تخصصي و 15٫000٫000/Ph.D ريال

3- در رابطه با طرحهاي تحقيقاتي در راستاي اولويت هاي پژوهشي مقرر شد در سال 1388حداقل 70% از كل طرحهاي مصوب شوراي پژوهشي در راستاي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه باشد.

4- برون ده مورد انتظار از هر طرح تحقيقاتي، به ازاي هر يک ميليون تومان، 7 امتياز (مربوط به مقالات در مجلات علمي-پژوهشي) است. امتيازات، بر اساس شاخص هاي ارزيابي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي محاسبه خواهند شد در صورتي كه اعتبار يك طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي (دانشگاه و مراكز تحقيقات) كمتر از ده ميليون ريال باشد انتظار مي رود حداقل يك مقاله در مجلات معتبر علمي پژوهشي ارائه شود و به ازاي هر ده ميليون ريال، معادل يك مقاله 7 امتيازي در حيطه علمي _ پژوهشي ارائه شود.

تبصره : تمام طرح هاي تحقيقاتي كه از اول مهرماه سال جاري مورد تصويب قرار گيرئد مشمول اين ماده خواهند بود.

5- ‌ در مورد پرداخت پژوهانه (Grant) به اعضاي هيات علمي برجسته دانشگاه مقرر شد:

- جمعا" اعتباري به مبلغ 150 ميليون تومان به 15 نفر هيات علمي دانشگاه که در سال 88 ارزيابي و در هفته پژوهش معرفي خواهند شد در نظر گرفته شود نحوه تخصيص پژوهانه براي هر فرد منتخب بر اساس امتياز كسب شده آنان خواهد بود.

- از اين تعداد، حداکثر تا ده نفر مي توانند براي سال بعد نيز انتخاب شوند اما حداقل 5 نفر ديگر جديد و متناسب با امتياز انتخاب خواهند شد.

- اگر محققي پژوهانه دريافت نموده را تا سال بعد تسويه نمايد مي تواند جزو ده نفر اول براي بهره مندي از پژوهانه مجددا" انتخاب شود..

- پژوهانه در قالب پروپوزال به مجري اعطا خواهد شد و لازم است به ازاي هر يك ميليون تومان، يك مقاله 7 امتيازي ارائه شود.

6- براي تمام پايان نامه هايي كه از اول مهر ماه سال 1390 به بعد دفاغ شوند حداقل هاي لازم به شرح زير خواهند بود:

دوره كارشناسي ارشد: پذيرش (acceptance) مقاله سطح يك

دوره Ph.D : پذيرش (acceptance) مقاله سطح يك و سطح دو

7- در مورد پرداخت حق عضويت اعضا هيات علمي مقرر گرديد حق عضويت تا مبلغ دو ميليون ريال (دويست هزار تومان) در نظر گرفته شود.

8- در ارتباط با ميزان جايزه مقالات در سال 1389 مقرر گرديد:

1- تشويق صرفا به مقالاتي تعلق مي گيرد كه در آدرس نويسنده به آدرس "دانشگاه علوم پزشكي تبريز " يا
Tabriz University of Medical Sciences اشاره گردد.
2- مكاتبه مالي با نويسنده رابط - اعم از هيت علمي، دانشجو يا كارمند- انجام مي شود و در صورتي كه نويسنده رابط به آدرس دانشگاه علوم پزشكي تبريز نباشد، تشويق به اولين نويسنده با آدرس دانشگاه علوم پزشكي تبريز تعلق مي گيرد.

تبصره 1 : در صورتي که نويسنده مسئول مقاله از ساير دانشگاهها باشد، اولين نويسنده از دانشگاه علوم پزشكي تبريز مي تواند راسا" نسبت به دريافت جايزه اقدام نمايد.

تبصره 2 : مکاتبات براي دريافت جايزه مقالات صرفا" توسط نويسنده رابط صورت گرفته و نامه هاي ساير نويسندگان قابل رسيدگي نخواهند بود.

3- بازه زماني سال 89، جهت طرح مقالات فارسي در شوراي تشويق مقالات معاونت پژوهشي از ابتداي فروردين تا پايان اسفند 1389 و براي مقالات انگليسي از ابتداي آوريل سال 2010 تا پايان مارس سال 2011 ميلادي مي باشد.اين بازه زماني منطبق بر آيين نامه ارزشيابي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مي باشد و بديهي است به مقالاتي كه خارج از بازه زماني فوق باشند، تشويق تعلق نخواهد گرفت.

4- لازم به ذكر است تشويق صرفا به مقالات چاپ شده تعلق مي گيرد و در صورت ارائه پذيرش مقاله، تشويق مربوطه صرفاً پس از چاپ لحاظ مي گردد.

5- در مورد مقالات اندكس ISI ، درج در Master Journal List ملاك نبوده و نام مجله بايد در Science Citation Index Expanded Journal List درج شده و يا مقاله در Web of Science موجود باشد.

6- IF مورد قضاوت در شوراي تشويق مقالات جهت مقالات اندكس ISI، آخرين ليست موجود درسايت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت مي باشد.

7- مبلغ تشويق بر اساس سطح اندكس مجله تعيين مي گردد:

1-7- در سال 1389 ميزان جايزه تخصيصي به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي بين المللي ايندکس شده درISI طبق جدول زيرتعيين گرديد:

Impact Factor

مبلغ جايزه تخصيص يافته (ريال)

999/-0

6٫000٫000-5٫000٫000

1/999-1

7٫000٫000-6٫000٫000

2/999-2

8٫000٫000-7٫000٫000

3/999-3

9٫000٫000-8٫000٫000

4/999 - 4

10٫000٫000-9٫000٫000

5/999 - 5

11٫000٫000- 10٫000٫000

6/999 - 6

12٫000٫000 - 11٫000٫000

جهت مقالات اندكس شده در ISIبدون Impact Factor ، مبلغ تشويق برابر با 5000000 ريال تعلق مي گيرد.

2-7- جايزه مقالات چاپ شده در Pub med و Medline و Cochrane برابر با 5000000 ريال تعلق مي گيرد.

3-7- جايزه مقالات چاپ شده در مجلات معتبر « به زبان خارجي » و ايندكس شده در

Chemical Abstracts Scopus Biological Abstracts Embase

براي سال 89 برابر 4٫000٫000 ريال مي باشد.

4-7- جايزه مقالات داخلي و خارجي ساير ايندکس ها (مستقل از زبان مقاله اعم از فارسي يا انگليسي) برابر 2٫500٫000 ريال مي باشد.

5-7- به مقالات انگليسي كه در هيچ يك از اندكس هاي مذكور درج نشده باشند، تشويقي برابر با 2٫000٫000 ريال تعلق مي گيرد.

6-7- در سال 1389 ميزان جايزه تخصيصي به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي پژوهشي داخلي (به زبان فارسي) تا سقف 1٫200٫000 ريال تعيين گرديد.

7-7- به مقالات مروري "‌Review Articles " علاوه بر جايزه تخصيص يافته شوراي مقالات تا سقف مبلغ ده ميليون ريال جايزه تخصيص خواهد يافت. از اين مبلغ 3400000 ريال بر اساس تعداد صفحات مقاله و 6600000 ريال بر اساس IF مجله مربوطه (در خصوص مجلات اندكس شده در ISI) تعلق خواهد يافت. تعداد صفحات به صورت كسري از ده صفحه و IF مجله به صورت كسري از IF=4 محاسبه مي گردد.

8-7- جايزه تاليف فصلي از كتابهاي منتشر شده توسط مراكز علمي بين المللي به زبان خارجي تا سقف بيست ميليون ريال مي باشد.

الف - اگر حداقل سه رفرانس از مولف يا مولفين فصل در آخر فصل آورده شود جايزه مربوط بازاي هر صفحه 100هزار تومان و حداكثر تا بيست صفحه تعلق خواهد گرفت

ب- اگر از نويسنده يا نويسندگان علوم پزشكي تبريز فصل كتاب، تعداد رفرانسهاي ارائه شده در آخر فصل مورد نظر كمتر از 3مورد باشدبازاي هر صفحه معادل A4 مبلغ 500000 ريال و حداكثر تا 20 صفحه جايزه تعلق مي گيرد.
ج- اگر تعداد فصول تدوين شده توسط فرد يا تيمي بيش از يك مورد باشد حداكثر براي 3 فصل براساس بندهاي 1و2 جايزه تعلق خواهد گرفت.

د- جايزه مربوطه به نسبت مساوي بين مولفين تقسيم خواهد شد (صرفا به مولف –مولفين علوم پزشكي تبريز تعلق خواهد گرفت.

ر- حداقل جايزه چاپ فصلي از كتاب 3 ميليون ريال خواهد بود.

تبصره يک : - مقالات Short communication: 80% موارد قيد شده براي مقاله كامل(original article)

- مقالات Case report 50% موارد قيد شده

- مقالات Letter to Editor 25% موارد قيد شده

تبصره دو : به مقالات چاپ شده يا پذيرفته شده در مجلات معتبر بين المللي مربوط به پايان نامه هاي دانشجوئي قبل از دفاع مبلغ 1500000 ريال (صدوپنجاه هزار تومان) جهت تشويق به دانشجو تخصيص خواهد يافت. اين مبلغ علاوه بر جايزه فوق مي باشد.

تبصره سه : در ارتباط با جايزه مقالات دانشجوئي منتج از پاياننامه قبل از دفاع پذيرش يا چاپ شده باشد ، مقرر شد براي تشويق جهت چاپ مقالات در مجلات معتبرتر ، علاوه بر جايزه مصوب صدوپنجاه هزار تومان، بازاي هر واحد IF به مبلغ يكصد هزار ريال به مبلغ فوق اضافه گردد. بعنوان مثال اگر مقاله اي از پاياننامه دانشجو در مجله اي با 3 IF= چاپ گردد مبلغ جايزه 1800000= (100000Í3) +1500000 ريال خواهد بود.

مبلغ

Impact Factor

100000ريال

999/-0

200000ريال

1-1/999

300000 ريال

2-2/999

تبصره چهار: از اول سال 89 جايزه مقالات دانشجوئي بشرطي پرداخت خواهد شد كه حتماً درمتن مقاله در قسمت Acknowledgment قيد گردد كه اين مقاله منتج از پاياننامه دانشجوئي بوده و شماره پاياننامه ذكر شود و لازم است در اين مورد بطور مناسب اطلاع رساني گردد
8- ميزان تخصيص جوايز چاپ مقاله در صورتي که نويسنده اول يا مسئول مقاله از دانشگاه علوم پزشکي تبريز باشد به صورت کامل و در مورد نويسندگان دوم به بعد 70% جايزه مقاله خواهد بود.
9- در مورد مجلات چاپ داخل دانشگاه علوم پزشكي تبريز مقرر شد خود مجلات بلافاصله بعد از انتشار در شورا مورد بررسي قرار گرفته و جايزه مقالات بدون درخواست نويسندگان و با رعايت آئين نامه مربوطه به آنها پرداخت گردد تا از بروكراسي اداري و اتلاف وقت و هزينه اجتناب گردد.

10- در شوراي مهر 87 مقرر گرديد، جهت مقالات چاپ شده در مجلات غير peer review مانند Research Journal of Biological Sciences تشويقي تعلق نگيرد.تشخيصpeer review بودن مجله صرفا با نظر شوراي تشويق مقالات مي باشد.

9- مصوبات مربوط به شرکت اعضاء هيات علمي در همايش هاي علمي خارج از کشور:

- در سالجاري در کل 95 نفر به همايش هاي بين المللي اعزام خواهند گرديد. علاوه بر آن نيز 5 سهميه در اختيار معاونت پژوهشي خواهد بود.

- سهميه هر دانشکده بر اساس شاخص هاي ذيل تعيين و به دانشکده ها اعلام خواهد گرديد.

شاخص ضريب

1- تعداد استاد 1/4

2- تعداد استاديار 1/2

3- تعداد دانشيار 1/3

4- تعداد مربي 1

5- تعداد مقالات داخلي 1

6- تعداد مقالات خارجي 5

- کليه امورات اجرايي مربوط به شرکت اعضاء هيات علمي در همايش هاي بين المللي از ابتداي مهر ماه سالجاري به دانشکده ها تفويض مي گردد.


نوشته شده در   چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط