دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  مصوبات شوراي سياستگزاري معاونت پژوهشي دانشگاه در سال 1387

سياستهاي جديد و يا تغيير يافته حوزه پژوهش براي سال 87  که در پانصدوبيست و ششمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و در پانصدوبيست و نهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورد تصويب نهايي قرار گرفته است، بشرح زير اعلام ميدارد.

 1
- موضوع افزايش حق التحقيق اعضاي هيات علمي مطرح و مقرر شد نسبت به سال 1386 حدود 10% افزايش يابد بدين ترتيب حق الزحمه طرحهاي تحقيقاتي كه تاريخ پيشنهاد آنها از اول فروردين ماه 1387 باشد بشرح زير پرداخت خواهد گرديد:

1-1- اعضاي هيات علمي :

1-1-1- استاد                  36٫000ريال

2-1-1- دانشيار               33٫000 ريال

3-1-1- استاديار              30٫000 ريال

4-1-1- مربي                  25٫000 ريال

2-1- اعضاي غير هيات علمي :‌

1-2-1- فارغ التحصيلان Ph.D                   25٫000 ريال

2-2-1- دكتراي عمومي و كارشناسي ارشد      19٫000 ريال

3-2-1-کارشناسي                                    12٫500 ريال

4-2-1- كمتر از کارشناسي                         7٫000  ريال


2- موضوع مبلغ
تفويض اختيار به دانشكده ها و تيم هاي پژوهشي براي بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي مطرح و مقرر شد سقف تفويض اختيار هزينه طرح هاي تحقيقاتي به دانشكده ها و تيم هاي پژوهشي بدون تغيير ثابت بماند (بيست ميليون ريال ) و نيز مقرر شد براي مركز تحقيقات دانشجويي به شرح زير اقدام شود: (به تفکيک مقاطع مختلف تحصيلي)

1-2- دانشجويان مقطع کارشناسي / 7٫000٫000 ريال

2-2- دانشجويان مقطع دکتراي عمومي و کارشناسي ارشد /8٫000٫000 ريال      

3-2- دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي و فوق تخصصي و Ph.D  / 10٫000٫000 ريال

  
تبصره : درصورتيکه مجريان طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده از مرکز تحقيقات دانشجويي, دانشجويان عضو فعال دفتر استعدادهاي درخشان باشند, سقف تفويض اختيار 50% بيش ازمبالغ فوق خواهد بود.


3- در رابطه با طرحهاي تحقيقاتي در راستاي اولويت هاي پژوهشي مقرر شد در سال 138
7حداقل 70%  از كل طرحهاي مصوب شوراي پژوهشي در راستاي اولويت هاي پژوهشي باشد.

4- از يك طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي (دانشگاه و مراكز تحقيقات) كه اعتبار آن كمتر از ده ميليون ريال باشد انتظار مي رود حداقل يك مقاله در مجلات معتبر ارائه شود.

5- ‌ از يك طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي (دانشگاه و مراكز تحقيقات) كه مبلغ قرارداد آن بيشتر از ده ميليون ريال باشد انتظار مي رود به ازاي هر ده ميليون ريال ، معادل يك مقاله سه امتيازي ارائه شود.

6-
در ارتباط با ميزان جايزه مقالات در سال  1387  مقرر گرديد:
1-6- در سال 1387 ميزان جايزه تخصيصي به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي بين المللي ايندکس شده در
        ISI  طبق جدول زيرتعيين گرديد:

Impact Factor

مبلغ جايزه تخصيص يافته (ريال)

499/0- 0

5٫000٫000-4٫000٫000

999/-500/0

6٫000٫000-5٫000٫000

999/1-1

7٫000٫000-6٫000٫000

999/2-2

8٫000٫000-7٫000٫000

999/3-3

9٫000٫000-8٫000٫000

≤4

12٫000٫000-9٫000٫000

 

2-6- جايزه مقالات چاپ شده در Pubmed و Medline و Cochrane  تا سقف مبلغ 4٫600٫000 ريال .

  3-6- جايزه مقالات چاپ شده در مجلات معتبر « به زبان خارجي » و ايندكس شده در

Chemical Abstracts                   Scopous                Biological Abstracts                    Embase 

 

براي سال 87 ، 3٫000٫000 تا 4٫000٫000 ريال مي باشد.

4-6- جايزه مقالات فارسي و به زبان خارجي  ساير ايندکس ها 2٫000٫000 تا   3٫000٫000 ريال مي باشد.

5-6- در سال 1387 ميزان جايزه تخصيصي به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي پژوهشي داخلي (به زبان فارسي) تا سقف 1٫200٫000 ريال تعيين گرديد.

6-6- به مقالات مروري "‌Review Articles " علاوه بر جايزه تخصيص يافته شوراي مقالات تا سقف مبلغ ده ميليون ريال جايزه تخصيص خواهد يافت.

7-6- جايزه تاليف فصلي از كتابهاي منتشر شده توسط مراكز علمي بين المللي به زبان خارجي تا سقف بيست ميليون ريال
 مي باشد.

تبصره يک
: - مقالات Short communication: 80% موارد قيد شده براي مقاله كامل(original article)

- مقالات  Case report 50% موارد قيد شده

- مقالات  Letter to Editor 25% موارد قيد شده

تبصره دو
: به مقالات چاپ شده يا پذيرفته شده در مجلات معتبر بين المللي مربوط به پاياننامه هاي دانشجوئي قبل از دفاع مبلغ 1500000  ريال (صدوپنجاه هزار تومان) جهت تشويق به دانشجو تخصيص خواهد يافت. اين مبلغ علاوه بر جايزه فوق مي باشد.7- جوايز تخصيص يافته فقط در صورتي که نويسنده مقاله نام انگليسي دانشگاه


«
Tabriz University (Medical Sciences) » يا نام فارسي دانشگاه « دانشگاه علوم پزشکي تبريز» را در زير عنوان مقاله ذکر نمايد قابل پرداخت خواهد بود.


8- مکاتبات براي دريافت جايزه مقالات صرفا" توسط نويسنده رابط صورت گرفته و نامه هاي ساير نويسندگان قابل رسيدگي نخواهند بود.


 
تبصره: در صورتي که نويسنده مسئول مقاله از ساير دانشگاهها باشد هر يک از نويسندگاني که محقق اين دانشگاه مي باشد مي تواند راسا"  نسبت به دريافت جايزه اقدام نمايد.


9- ميزان تخصيص جوايز چاپ مقاله در صورتي که نويسنده اول يا مسئول مقاله از دانشگاه علوم پزشکي تبريز باشد به صورت کامل و در مورد نويسندگان دوم به بعد 70% جايزه مقاله خواهد بود.


10-
مصوبات مربوط به
اعزام به كنگره هاي خارج از كشور:‌


1-10- در ارتباط با اعزام به كنگره ها و سمينارهاي خارج از كشور مقرر گرديد همانند سنوات گذشته تعداد كل افراد اعزامي 65 نفر در نظر گرفته شود و علاوه بر آن نيز تعداد 5 نفر در اختيار حوزه معاونت پژوهشي قرار گيرد.

2-10- در مورد ميزان هزينه هاي پرداختي براي اعزام به كنگره هاي خارجي نيز مقرر گرديد هزينه ها همانند سال 1386 پرداخت گردد.

3-10- موضوع نامه شماره 316 /4/5 مورخه 18/1/83 كه به دانشكده هاي تابعه ابلاغ گرديده مجدداً مطرح و مورد تصويب قرار گرفت عين موضوع نامه مذكور به شرح ذيل مي باشد.

  « طبق مصوبه سيصد و هفتادوچهارمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه افراد شركت كننده در كنگره هاي خارج از كشور در صورت تقاضاي بهره مندي از صد درصد كمك هزينه پرداختي دانشگاه جهت شركت در كنگره براي سال بعد مي بايستي يك مقاله ،‌ترجيحاً مقاله كنگره سال قبل را در يكي از مجلات معتبر ايندكس شده به چاپ برسانند لذا افراد فوق الذكر بايد مقاله چاپ شده و يا گواهي زير چاپ بودن مقاله را به حوزه معاونت پژوهشي ارسال نمايند در صورت عدم ارسال مقاله ،‌براي افراد تمام وقت 70% و غير تمام وقت 50% كمك هزينه تعلق خواهد گرفت.»

ضمناً مقرر گرديد اگر فردي از بين 65 نفر افراد اعزامي دانشگاه به كنگره هاي بين المللي ،‌با در نظر گرفتن شاخص هاي جشنواره پژوهشي جمع امتيازات سال 86 وي بالاتر از 150 باشد كليه هزينه هاي مربوطه كنگره اعم از هزينه بليط و ثبت نام بطور كامل با توجه به آئين نامه مربوطه جهت تشويق پرداخت خواهد شد.

4-10- افراديكه امتياز ذكر شده در بند بالا را كسب مي نمايند فقط يكبار مي توانند از اين امتياز استفاده نمايند.

5-10- هزينه پرداختي براي خريد بليط بر اساس تعرفه شركت ايران اير همراه با تخفيف 10% محاسبه خواهد گرديد.

6-10- هزينه ثبت نام در كنگره نيز بر اساس مبلغ تعيين شده در اولين مرحله ثبت نام پرداخت خواهد گرديد.

7-10- جدول سهميه بندي اعزام به كنگره هاي بين المللي نيز بر اساس جدول زير تعيين گرديد: 

پزشكي

دندانپزشكي

پيراپزشكي

توانبخشي

داروسازي

پرستاري و مامائي

پرستاري و مامائي مراغه

بهداشت و تغذيه

39

6

1

1

12

2

1

3

 


نوشته شده در   چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط