دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
  واحدهای پروژهه های تحقیقاتی -فرمها
 تغییر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی از پیمانکاری به ابلاغیه

پیرو تغییر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی از پیمانکاری به ابلاغیه

ابلاغیه

تعهدات پژوهشگر

كدهاي اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي

 توافقنامه همکاری برای اجرای پایان نامه های مشترک (با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی)

نامه حسابداری 

پرسشنامه طرح فناورانه

فرم قرارداد داوری طرح های پژوهشی

راهنمای تکمیل پرسشنامه

فرم طرح پیشنهادی تحقیق

فرم گزارش نهائی طرح های تحقیقاتی

چک لیست پرسشنامه طرح تحقیقاتی

چک لیست گزارش نهائی طرح های تحقیقاتی

کاربرگ خلاصه اطلاعات طرح های تحقیقاتی

فرم رضایت آگاهانه در طرح های تحقیقاتی

چک لیست ملاحظات اخلاقی طرح های پژوهشی با سوژه انسانی

فرم پیشنهاد پرژه پژوهشی کاربردی بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه

فرم داوری طرح های مربوط به بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه

فرم تقاضای استفاده از مزایای اعتبار بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه

فرم متمم قرارداد بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه