دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
  واحدهای پروژهه های تحقیقاتی - آیین نامه
شیوه نامه اختصاصی برنامه اعطای گرنت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در سال 1396

(آیین نامه پژوهشگر برجسته (دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر
 
 
آيين نامه پايان نامه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1390

راهنمای انجام تحقیقات و انتشار نتایج علمی

 

روند طرح تحقیقاتی کمیته تخقیقات دانشجویی

تغییر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی از پیمانکاری به ابلاغیه

پیرو تغییر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی از پیمانکاری به ابلاغیه

پیش نویس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پزشکی

راهنمای اخلاق پژوهشی