چهارشنبه 5 مهر 1396 - 06 محرم 1439
  برچسب شده با دانشگاه تبریز
مطالب/ یازدهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.                            
      در تاریخ 6 و7 اردیبهشت ماه 1396
سه شنبه 28 دي 1395
مطالب/ انتخاب دکتر صمد اسلام جمال گلزاری به عنوان پژوهشگر برتر استان                            
      -
چهارشنبه 24 آذر 1395