دوشنبه 3 مهر 1396 - 04 محرم 1439
  برچسب شده با ديدار پروفسور مجيد سميعي
مطالب/ ديدار پروفسور مجيد سميعي دانشمند نام آور ايراني از دانشگاه علوم پزشكي تبريز                            
     
سه شنبه 11 شهريور 1393