چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس امور تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : خانم زهرا منافی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133370293 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس امور تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : خانم مژگان مقامی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133370293 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس امور تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : خانم فرشته خدائی فر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133357314 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس امور تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : خانم نازنین کاشف شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133357314 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس امور تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : خانم فاطمه ذابح جمشیدی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133370214 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس مسئول امور تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : خانم سرور علیپور شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133370214 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : رئیس امور مالی تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : آقای اکبر خالقی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 0413357312 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : سرپرست امور اداری معاونت تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : آقای پرویز فرج زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133355978 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : معاون مدیر امور تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : آقای بابک عطای شیخ شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133355978 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : مدیر امور تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مهدی فرهودی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133357310 - 04133357311 شمــاره فـکـس : 04133344280