چهارشنبه 27 دي 1396 - 29 ربيع الثاني 1439
 منو
 
  کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکیکدهای مصوبات کمیته اخلاق 94

ترکیب اعضای کمیته ی منطقه ای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


آیین نامه اخلاق

چک لیست ملاحظات اخلاقی طرح های پژوهشی با سوژه انسانی

چک لیست ملاحظات اخلاقی طرح های پژوهشی با سوژه انسانی:doc

چک لیست داوری علمی

راهنمای فرم رضایت آگاهانه در طرح های تحقیقاتی

فرآیند بررسی اعتراضات و تخلفات پژوهشی

فلوچارت

فرم رضايت آگاهانه در طرح های تحقيقاتی

 فرم رضایت آگاهانه در طرح های تحقیقاتی

دستورالعمل تشکیل ، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با HIV/AIDS

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پزشکی

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

نامه دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

راهنمای انجام مطالعات بالینی در ایران

راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اخلاقی پژوهش در حیوانات

راهنمای اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیب پذیر در جمهوری اسلامی ایران

نوشته شده در   دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی